Təranə

Tags
music

More info about the name "Təranə"

Means "music, song" in Azerbaijani.

Also Spelled Like...

Tarana

Do you like the name Təranə?

Discussion on the name Təranə