Names related to Noè

EQUIVALENTS
ARABIC: Nuh
BIBLICAL FRENCH: Noé
BIBLICAL GREEK: Noe
BIBLICAL HEBREW: Noach
BIBLICAL ITALIAN: Noè
BIBLICAL LATIN: Noe
BIBLICAL PORTUGUESE: Noé
BIBLICAL SPANISH: Noé
BIBLICAL: Noah
DUTCH: Noach
ENGLISH: Noah
FINNISH: Nooa
FRENCH: Noé
HEBREW: Noach
ITALIAN: Noè
LITHUANIAN: Nojus
PORTUGUESE: Noé
SPANISH: Noé
SWEDISH: Noak
TURKISH: Nuh

Discussion on the name Noè