Pronunciation
mo-DHE-sto (Spanish), mo-DE-sto (Italian)

Discussion on the name Modesto